വിമുക്തി മിഷൻ ജില്ലാ ഓഫീസുകള്‍

ഹെഡ്- ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍

 

Sl.No Districts email ID Phone Number
1 തിരുവനന്തപുരം dectvpm.exc@kerala.gov.in 9447178053, 0471-2473149
2 കൊല്ലം decklm.exc@kerala.gov.in 9447178054,0474-2767822
3 പത്തനംതിട്ട decpta.exc@kerala.gov.in 9447178055, 0468- 2222873
4 ആലപ്പുഴ decalpy.exc@kerala.gov.in 9447178056, 0477-2252049
5 കോട്ടയം decktm.exc@kerala.gov.in 9447178057, 0481-2562211
6 ഇടുക്കി decidk.exc@kerala.gov.in 9447178058, 04862-222493
7 എറണാകുളം decekm.exc@kerala.gov.in 9447178059, 0484-2390657
8 തൃശൂര്‍ dectsr.exc@kerala.gov.in 9447178060, 0487-2361237
9 പാലക്കാട് decplkd.exc@kerala.gov.in 9447178061, 0491-2505897
10 മലപ്പുറം decmlpm.exc@kerala.gov.in 9447178062, 0483-2734886
11 കോഴിക്കോട് deckkd.exc@kerala.gov.in 9447178063, 0495-2372927
12 വയനാട് decwnd.exc@kerala.gov.in 9447178064, 04936-248850
13 കണ്ണൂര്‍ decknr.exc@kerala.gov.in 9447178065, 04972- 706698
14 കാസര്‍ഗോഡ്‌ dcxksd@yahoo.com 9447178066, 04972-705470