താൽപ്പര്യപത്രം

പസിൽ മത്സരം വിജയികൾ

താൽപ്പര്യപത്രം

താൽപ്പര്യപത്രം

താൽപ്പര്യപത്രം

വിമുക്തി ഹ്രസ്വ  ചിത്ര മത്സരം പുതുക്കിയ തീയ്യതി

വിമുക്തി ഹ്രസ്വ  ചിത്ര മത്സരം

പസിൽ മത്സരം

താൽപ്പര്യപത്രം

താൽപ്പര്യപത്രം

ദേശഭക്തി ഗാന മത്സരം വിജയികൾ

Qu0tation for Designing Vimukthi Magazine

Qatar World Cup Prediction Challenge Result 

Poster Competition Result

Qatar World cup 2022 Prediction Challenge 

Quatation for Creation and Branding of Awareness Posters  in Vimukthi Awareness Bus 

Quotation for Campaign with LED Screen

Details of Logo Competition

Competition Regarding August 15

Vimukthi Poster  Competition

Requested Proposal for Social Media Campaign

Vimukthi Short film Competition Result

Vimukthi Earth Day Winners

Vimukthi Yoga Day  Challenge

Requested Proposal for Prepairing DPR

Vimukthi June 5 Challenge

Vimukthi May 31 Drawing Competition

Vimukthi Webinar on 28/04/2022

Vimukthi Competition Regarding Earth Day

Vimukthi Webinar on 27/04/2022

Vimukthi Webinar on 26/04/2022

Vimukthi Webinar on 25/04/2022

Vimukthi Webinar on 23/04/2022

Vimukthi Webinar on 07/04/2022

Vimukthi Webinar on 21/02/2022

VIMUKTHI SHORT FILM COMPETITION DATE EXTENDED

VIMUKTHI SHORT FILM COMPETITION

Vimukthi Republic Day Programme on 26/01/2022

Vimukthi Webinar on 24/01/2022

Vimukthi Webinar on 12/01/2021

Vimukthi Webinar on 27/12/2021

Rank list of  Vimukthi Counsellor

Vimukthi Webinar on 02/12/2021

Vimukthi Webinar on 25/10/2021

VIMUKTHI QUIZ RESULT- OCTOBER 8,9,10

VIMUKTHI QUIZ- OCTOBER 8,9,10

VIMUKTHI WEBINAR  ON 07/10/2021

VIMUKTHI WEBINAR  ON 03/09/2021

Quotation for making 3D Short film for Vimukthi Awareness programme. 

VIMUKTHI WEBINAR  ON 18/08/2021 

Form of Application For The Post of Counsellor

VIMUKTHI WEBINAR  ON 03/08/2021 

VIMUKTHI WEBINAR  ON 24/07/2021 

National Doctor’s Day Webinar on 01/07/2021 

International Yoga Day Webinar on 21/06/2021.

Reading Day Webinar on 19/06/2021.

Winners of Vimukthi Earth Day Challenge 2021

 

De-addiction and counselling centres under State Excise Department offering free treatment and counselling services to persons suffering from physical or mental stress due to non-availability of alcoholic drinks, following closure of bars and retail liquor outlets in the wake of COVID 19 outbreak.

The Excise Department and the de-addiction mission Vimukthi under it will extend these services on call to the nearest Excise Range Office or police station. This service can also be availed by calling the Excise Department’s toll-free number 14405.

The Excise Department has set up one de-addiction Centre in one Taluk Hospital in each district to provide free treatment and counselling services. Apart from these, de-addiction and counselling facilities are also functioning in Thiruvananthapuram, Ernakulam and Kozhikode districts. These facilities will provide round-the-clock free service.

Those who are addicted to drinks may manifest symptoms like shivering, nausea, amnesia and lack of appetite when they fail to get drinks. Besides the physical fallout, such situations may lead to domestic discord. So, it is important that those having such symptoms to consult a doctor.

____________________________________________________________

Nalathe Keralam Lahari Muktha Navakeralam
( 90 Days Intensive Awareness Programme )
One day workshop on strategy to be adopted for the conduct of Awareness Programme.

( 90 Days Intensive Awareness Programme )
One day workshop on strategy to be adopted for the conduct of Awareness Programme.

——————————————————————————————————–

 

 

 Vimukthi Short Film Competition – Results

Award Distribution of short film competition on 31.05.2019

Results of the Short Film Competition conducted by the Kerala Vimukthi Mission for College Student, is published. First prize of Rupees One Lakh is won by the short film “Midhya” of M.Beats Engineering College, Nellimattom, Ernakulam District. Second Prize of Rupees Fifty Thousand and Third Prize of Rupees Twenty Five Thousand are awarded to three Colleges each. Consolation Prize of Rupees Ten Thousand is awarded to ten Colleges. Prizes will be distributed in a function organized at V.J.T. Hall, Thiruvananthapuram on 31/05/2019.

 

Number of entries received in Vimukthi Short film competition- 83
No. of entries short listed – 25
No. of entries uploaded – 25
Social Media Voting started on – 22.03.2019
Rank list/Winners will be announced soon
Cash price – First Prize- 1,00,000/-
Second Prize – 50,000/- each for three colleges.
Third Prize – 25,000/- each for three colleges
Consolation Prize- 10,000/- each for ten colleges.